DAN CHIN HOMES

1 pamphlet : ill.

Bạn đang xem: Dan chin homes

; 22 x 27 cm., folded khổng lồ 22 x 9 cm.

This pamphlet is part of the collection entitled: Texas State Publications and was provided khổng lồ The Portal khổng lồ Texas History by the chichimary.com Libraries Government Documents Department.

View a full mô tả tìm kiếm of this pamphlet.


*

: 2 of 3 " height="1190" width="1500" /> Previous tòa tháp Next vật phẩm

The following text was automatically extracted from the image on this page using optical character recognition software:

Tru'c lúc Ban Xin Trm CapXin try cap that nghiep tren ui.texasworkforce.orghoic goi mot trung tam Tele-Center. Xuất xắc bo dim laban co:ten vi dia chi nhan thin ca hang sii gan daynhat cia ban;ngay bat dau va ket thic cong viec gan daynhat cia ban; vaso dang kf ngoai kieu cua ban, neu bankhong phai li cong dan Hoa Ky.Neu ban khing thuoc dien sa bầu hang loat, hang socia ban cung cap đến Uy Ban Nhan Lirc Texas (TWC)thing tin cho phan xin try cap cia ban. Khi di chngtii se gui mang lại ban htring dan ve cach hoan tat thi tucxin try cap.Cac Dieu Kien Tieu ChuanLtrong B6ng Tru'6'c Dy: Ban phai kiem duycdi luong vào bon tam ci nguyet dau tien cianam tam ca nguyet tinh theo lich da hoan tat ganday nhat triuoc ngay don xin bao hiem cua banbat dau c hieu lrc.Cong Viec Gan Day Nhat: Ban phai dang thatnghiep hoic that nghiep mot phan khong phido idi cia ban.- teo The Lam Vi~c va trẻ ranh De Lam Viec: Banphai ci the va rinh de lam viec. Trtr lúc TWCmien yeu cau nay đến ban, ban phii tim viec vaghi chep h so chi tiet ve cac hoat dng tim vieccia ban.Bạn sẽ xem: Dan chin homes

Neu ban cu ngớ ngẩn o ngoai tieu bang, ban phaidang k tai mot van phong nhan hrc cong cong 6tieu bang noi ban sinh s6ng.2. Tim viec hang tuan va ghi chop cac hoat dng timviec cua ban.3.

Xem thêm:

Lap S6 Nhan Dang Ca Nhan (PIN) ci 4 chfr so.Ban can so sạc de xin try cap vi nhan thong tinve yeu cau xin try cap cua ban. Dirng phân tách se soPIN cua ban vibi Mt ky ai.4. Doc Cam Nang HuOng Dan Tro Cap That Nghiepv ban k&t town try cap mày chng tOi gui cho ban.Ban ket toin try cap niy gOm c6:bon tam ci nguyet tinh theo lich dutrc sidung de tinh try cap cua ban;so tien long ma (cic) hang sii cua ban bocao li d tra đến ban;mnrc long kiem diac cna ban teo di denhin try cap giỏi khong; viso tien try cap ma ban ci the duioc nhin.5. Xin tra try capXem cot ke tiep de bidt hung dan.

Xin Tr' C~pBan phai xin tr cip thi miii duoc nhan trg cap.Si& dung ui.texasworkforce.org hoic Tele-Serv, hethong di~n thoai tir dng cna chung toi. Chung tdigui đến ban huiing dan ve sầu cch xin try cap.Neu ban lam viec trong tuan xin try cap, ban phaibo cio so tien kidmr duc bởi vì khi ban xin tro cap.Cac Van D e"Kh c.. .Tinh trying hoi du" dieu kien: Neu ban hoi dudieu kien nhan try cap vi c6 xin tro cap, chungtoi se ky thac so tien try cap bởi vì vao truvrng muccua ban. Neu ban kh6ng hoi du dieu kien,chung tOi se thong bo mang đến ban qua this btru dien.Ban c6 the khang cao quyet dinh do.Tuin Cho' Dyi: Ching tOl gif tro cap cua bantrong tuan tra try cip d tu tien duii dang tuincho bởi vì i. TWC tra tro cap cua tuan đến dui saukhi chung toi tra mang đến ban ba lin so tien try caphang tuan cua ban.Tien tra them thr hang s&: Neu ban nhan dutctien tri them, vi du nh tien lung tra gon motlIan sau khi thui viec hoic tien hLong b6ngthay vi thong bao trxOc ve sa thai, ban khongnhan dixoc tro cap đến cic tuan mi ban dudcnhan so tien d6. Tuy nhien, ban nen xin troycap va yeu cau tra tien. Ban khong nhan doctien trong giai doan nay, nhixng ban s8 dtrcacoi nhr la da dung toi tuan cho doi.Tr cap hun tri: MOt so khoan try cap hixutri, tien hLong huu, vi tien nien kim hangnam ci the lim giam try cap cua ban.